Procedure koppelingswet

Hoe en waar kan een vergoeding worden aangevraagd?

Omdat de aard en omvang van de problematiek per regio verschilt, werkt Stichting Koppeling nauw samen met regionale platforms. Vaak bestaan deze uit GGD-en, districtshuisartsenverenigingen, apothekers, verenigingen van verloskundigen, tandartsenkringen en zorgverzekeraars.

Jaarlijks stelt het regionale platform een onderbouwde begroting op van kosten die de zorgverleners binnen de desbetreffende regio verwachten te zullen gaan maken. Ook voor noodzakelijke uitvoeringskosten kan een tegemoetkoming worden aangevraagd.

Namens het regionale platform is vaak de lokale GGD verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag, het beheer van de bijdrage en voor het vergoeden van de kosten.

Wordt de aanvraag goedgekeurd door het bestuur van Stichting Koppeling, dan ontvangt de regio een voorschot van 50% van het toegezegde bedrag. Het tweede voorschot wordt uitgekeerd nadat verantwoording is afgelegd over de besteding van de bijdrage van het jaar ervoor.

Regionaal platform: aanspreekpunt voor zorgverleners 

De regionale overleggen vormen het aanspreekpunt voor de individuele zorgverleners. De werkwijze is afgestemd op de aard en omvang van de regionale problematiek; een standaardprocedure voor de declaratie van de kosten is er dan ook niet. Zorgverleners maar ook andere belanghebbenden kunnen informatie over de lokale gang van zaken opvragen bij de dichtstbijzijnde regionaal aangewezen instelling. Zie voor de deelnemende instellingen het verwijzingenblok rechts op deze webpagina.

In het grootste deel van Nederland is inmiddels een regionaal netwerk actief. Is er geen regionaal aanspreekpunt, dan kan de individuele zorgverlener dit aankaarten bij de eigen regionale koepelorganisatie of contact opnemen met het bureau van Stichting Koppeling.