Tegemoetkoming scholieren

Vanaf 18 jaar ben je niet meer leerplichtig, sommige jongeren kiezen ervoor na hun achtiende levensjaar meteen te gaan werken, een groot deel van de jongeren kiest er echter voor om een vervolgopleiding te gaan volgen. Het nadeel van een vervolgopleiding is dat het heel duur is. Studenten staan erom bekend niet veel geld te besteden te hebben, laat staan dat ze een dure opleiding zouden kunnen betalen, daarom heeft de overheid tegemoetkoming scholieren in het leven geroepen. Een andere benaming voor tegemoetkoming scholieren is ook wel studiefinanciering. Deze studiefinanciering dient als hulp voor het dragen van de financiële lasten die een vervolgopleiding met zich meebrengt.

Studiefinanciering aanvragen

Het aanvragen van studiefinanciering is niet moeilijk, de tegemoetkoming scholieren aanvragen kan namelijk schriftelijk of via het internet. Het is echter wel van belang op de hoogte te zijn van de voorwaarden die van kracht zijn bij het aanvragen van de studiefinanciering, wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden zal je aanvraag namelijk niet worden goedgekeurd. Daarnaast is het ook van belang de aanvraag compleet en secuur in te vullen zodat je er zeker van bent dat de aanvraag niet wordt afgekeurd. De studiefinanciering zal per kwartaal op je rekening worden gestort, de uitbetalingsdata van studiefinanciering zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en op 1 oktober. Niet iedereen heeft recht op een even hoog bedrag aan studiefinanciering, als je thuis woont heb je namelijk recht op een minder hoog bedrag dan wanneer je op jezelf zou wonen. Als je thuis woont heb je alleen recht op een basistoelage, wanneer je op jezelf woont heb je in de meeste gevallen ook recht op aanvullende toelage.

Sociale Lening

De sociale lening is een leningsvorm die wordt verstrekt door de Sociale Banken Nederland, vroeger de volkskredietbank genoemd. De sociale lening is een lening voor mensen met lagere inkomens.
Het bedrag dat u via de Sociale Bank Nederland kunt lenen, varieert van 225 euro tot 25.000 euro. U betaalt hiervoor een rente die niet veel verschilt met de rentepercentages van de gewone, commerciële banken. Als je direct wil lenen heb je ook andere opties op het internet, zoals lenen van bekende, familie of natuurlijk van de bank. Let op want lenen kost geld!

Geen winstoogmerk sociale lening verstrekkers

Dat is opvallend, want deze groep leners is voor de lening verstrekker extra risicovol. Het gaat namelijk om mensen met een relatie laag inkomen. Dat de Sociale Banken Nederland een normale, marktconforme rente kunnen berekenen, is dankzij het feit dat deze banken geen winstoogmerk hebben. Ze hoeven dus niet aan hun klanten te verdienen. Bovendien letten deze banken ook op de persoonlijke situatie van de aanvrager van sociale lening, ze kijken of de hoogte van lening wel verantwoord is, gezien het financiële verleden van de klant en zijn huidige situatie.

Sociale lening bij BKR-registratie

De sociale lening is vooral een uitkomst voor mensen die niet bij een ‘gewone’ bank terecht kunnen vanwege een negatieve registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Er worden door het BKR geen leningen verstrekt aan mensen die diep in de schulden zitten. Maar wie ooit een negatieve code bij het BKR heeft gekregen en nu een lening wil afsluiten, kan wel bij de Sociale Bank Nederland terecht.

Een sociale lening wordt verstrekt aan mensen met een inkomen tot maximaal 130 procent van het wettelijke minimumloon. Dit betekent dat uw bruto salaris niet hoger mag zijn dan 1735,50 euro per maand (standaardbedrag voor 2008). Dit bedrag is exclusief het vakantiegeld.
Hebt u een hoger inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor een sociale lening als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

U hebt een achterstandsmelding (codering) bij het BKR;
U hebt problematische schulden;
U kunt geen lening afsluiten omdat u geen extra zekerheden (borgstelling) hebt;
U kunt vanwege uw leeftijd geen krediet afsluiten;
U hebt een tijdelijke verblijfsvergunning;
Via de website van SBN kunt u nagaan of uw gemeente is aangesloten bij de Sociale Banken Nederland (SBN). Als dit niet het geval is, kunt u bij uw eigen gemeente informeren waar de dichtstbijzijnde Sociale Bank Nederland is.

Procedure koppelingswet

Hoe en waar kan een vergoeding worden aangevraagd?

Omdat de aard en omvang van de problematiek per regio verschilt, werkt Stichting Koppeling nauw samen met regionale platforms. Vaak bestaan deze uit GGD-en, districtshuisartsenverenigingen, apothekers, verenigingen van verloskundigen, tandartsenkringen en zorgverzekeraars.

Jaarlijks stelt het regionale platform een onderbouwde begroting op van kosten die de zorgverleners binnen de desbetreffende regio verwachten te zullen gaan maken. Ook voor noodzakelijke uitvoeringskosten kan een tegemoetkoming worden aangevraagd.

Namens het regionale platform is vaak de lokale GGD verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag, het beheer van de bijdrage en voor het vergoeden van de kosten.

Wordt de aanvraag goedgekeurd door het bestuur van Stichting Koppeling, dan ontvangt de regio een voorschot van 50% van het toegezegde bedrag. Het tweede voorschot wordt uitgekeerd nadat verantwoording is afgelegd over de besteding van de bijdrage van het jaar ervoor.

Regionaal platform: aanspreekpunt voor zorgverleners 

De regionale overleggen vormen het aanspreekpunt voor de individuele zorgverleners. De werkwijze is afgestemd op de aard en omvang van de regionale problematiek; een standaardprocedure voor de declaratie van de kosten is er dan ook niet. Zorgverleners maar ook andere belanghebbenden kunnen informatie over de lokale gang van zaken opvragen bij de dichtstbijzijnde regionaal aangewezen instelling. Zie voor de deelnemende instellingen het verwijzingenblok rechts op deze webpagina.

In het grootste deel van Nederland is inmiddels een regionaal netwerk actief. Is er geen regionaal aanspreekpunt, dan kan de individuele zorgverlener dit aankaarten bij de eigen regionale koepelorganisatie of contact opnemen met het bureau van Stichting Koppeling.

Zorghulpmiddelen kopen

Voor vrijwel alle soorten zorg zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zodat de zorg nog beter verleend kan worden. Of het nu gaat om zorg aan mindervalide mensen, zorg aan ouderen of speciale instellingen zoals bejaardentehuizen en ziekenhuizen; er zijn tal van zorghulpmiddelen die gebruikt worden in alledaagse situaties. Veel van deze zorghulpmiddelen kun je ook gewoon zelf kopen wanneer je ze nodig hebt.

Veel verschillende hulpmiddelen

We worden allemaal ouder en het spreekwoord luidt niet voor niets ‘ouderdom komt met gebreken’. Langzaam maar zeker zullen deze problemen openbaar worden en is het wellicht veel verstandiger om de problemen voor te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het douchen, dat steeds lastiger gaat worden. Er zijn gelukkig diverse hulpmiddelen waardoor het douchen veiliger en gemakkelijker wordt voor ouderen. Hetzelfde geldt uiteraard voor mindervaliden. Met de juiste zorghulpmiddelen is het namelijk ook voor deze mensen mogelijk om gewoon thuis te blijven wonen. Dat is voor het sociale leven ontzettend belangrijk en verreweg de meeste mindervalide mensen geven hier ook de voorkeur aan wanneer het mogelijk is. Natuurlijk gaat het niet alleen om zorghulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij het douchen. Ook hulpmiddelen om te lopen, naar de wc te gaan of voor in de keuken zijn gemakkelijk te kopen.

Veilig & gemakkelijk

Met het ouder worden is veiligheid van groot belang. Er zijn gelukkig allerlei hulpmiddelen om de veiligheid in huis te verhogen wanneer je ouder wordt of mindervalide bent. Deze hulpmiddelen voor de zorg worden natuurlijk uitgebreid getest voordat ze worden aangeboden op de verschillende websites die we vinden op internet. Overigens worden de zorghulpmiddelen niet alleen op internet te koop aangeboden. Ook zijn er diverse winkels/organisaties waar allerlei zorghulpmiddelen kunnen worden aangeschaft. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om deze hulpmiddelen te laten vergoeden door de zorgverzekering. Dat zal echter per geval en per verzekering verschillen. Vast staat in ieder geval dat er ontelbaar veel verschillende soorten hulpmiddelen te koop zijn zodat je jezelf kunt verzekeren van veiligheid en gemak in huis wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden betekent: het beëindigen van een dienstverband zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Het betekent dat de werkgever en –nemer het erover eens zijn dat ze de arbeidsovereenkomst stopzetten.

Vaak wordt er een voorstel gedaan door een werkgever voor een contract beëindiging. De werknemer kan hiermee akkoord gaan en het ontslag is wat dat betreft rond. Maar waarom zou een werknemer nu akkoord gaan? De werknemer is immers zijn baan kwijt… En hoe zit het nou precies met zo’n ontslag met wederzijds goedvinden?

Afspraken betreft ontslag met wederzijds goedvinden

Afspraken die werkgevers en werknemers met elkaar maken omtrent de contract beëindiging zij van invloed op de voorwaarden en de condities waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Enkele voorbeelden van zaken waarover afspraken gemaakt worden zijn:

De datum dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd;
uitbetaling van het vakantiegeld;
de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding;
het uitbetalen en/of opnemen van opgebouwde vakantiedagen.
De vaststellingsovereenkomst
In de vaststellingsovereenkomst worden alle afspraken vastgesteld. Dit moet gedaan worden bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Het is voor de werknemer belangrijk dat deze overeenkomst juridisch correct is. Het kan namelijk zo zijn dat de werknemer geen uitkering kan bemachtigen indien de overeenkomst niet juridisch klopt.

Voordelen

Een ontslag met wederzijds goedvinden kan weleens de meest prettige manier van een ontslag zijn. Het is hoe dan ook altijd moeilijk als er een ontslag plaats moet vinden. Dit geldt voor zowel de werknemer als de werkgever. Doordat beide partijen tot een overeenkomst komen, is er sprake van een zekere mate van ‘tevredenheid’.

Een voordeel voor een werknemer is dat er de gelegenheid is om te spreken met de werknemer over bijvoorbeeld een ontslagvergoeding. De werknemer krijgt op zijn beurt de zekerheid over de exacte afloop van de arbeidsovereenkomst.

Er is de gelegenheid om netjes uit elkaar te gaan. De ervaring leert dat er vaak sprake is van conflicten op het moment dat iemand uit dienst moet, maar doordat er gelegenheid is tot overleg en het sluiten van een overeenkomst, kunnen dergelijke incidenten vermeden worden.

Tot een ontslag met wederzijds goedvinden komen doet u zo

Een ontslag moet goed worden voorbereid. Indien u tot een ontslag met wederzijds goedvinden wilt komen is dit essentieel. De voorbereiding zit vooral in de uitwerking van het voorstel van de werkgever aan de werknemer. Hoe beter de voorbereiding, hoe waarschijnlijk het is dat een werknemer akkoord gaat en dus het ontslag met wederzijds goedvinden ontstaat.

De werknemer heeft er baat bij goed voorbereid te zijn op een aanstaand ontslag in verband met zijn of haar rechten en plichten.

De hulp van een jurist

kan hierbij een welkome hulp zijn. Als de werkgever een ervaren arbeidsrecht advocaat vraagt om het maken van een conceptovereenkomst, is de kans groter dat een werknemer akkoord zal gaan.
Terwijl een werknemer zich kan laten begeleiden om tot een zo gunstig mogelijke overeenkomst te komen, zonder daarbij een recht op WW-uitkering te verliezen.

Beslaglegging op je bezittingen

Loonbeslag

De hoogte van het loonbeslag verschilt per situatie. Wanneer je meerdere schuldeisers hebt kun je te maken krijgen met meerdere beslagen en kan het bedrag hoger uitvallen. Wel is het zo dat een deurwaarder geen beslag kan leggen op je volledige inkomen. Er bestaat namelijk nog de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is deels afhankelijk van je gezinssituatie en bij de beslagvrije voet geldt dat je minimaal een x-percentage van je salaris moet overhouden. Dit is minimaal 90% procent van het bijstandsniveau. Ook wordt gekeken naar de hoogte van de woonlasten en de kosten die je hebt bij de zorgverzekeraar. Ook het inkomen van de partner speelt een rol. Zelfs het inkomen van eventuele inwonende kinderen (meerderjarig) kan meespelen.

Mocht je met hoge schulden te maken hebben dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor de schuldsanering, maar het blijkt dat slechts een relatief klein deel van de mensen met schulden hiervoor in aanmerking komt.

Veel mensen hebben te maken met loonbeslag

Het aantal mensen in Nederland van wie een deel van het loon wordt ingehouden ligt op dit moment op circa 600.000. Hieronder vallen ook de mensen van wie een deel van de uitkering wordt ingehouden om openstaande schulden af te betalen. Loonbeslag komt in vrijwel alle bedrijfstakken in ons land voor. Mensen met een lager inkomen hebben logischerwijs vaker te maken met loonbeslag. Het gaat dan om mensen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de schoonmaakbranche of mensen die uitzendwerk doen.

Circa driekwart van de bedrijven in Nederland met personeel in dienst heeft te maken met loonbeslag. Veranderingen in relationele sfeer zijn een oorzaak van de schulden bij veel mensen. Hierbij kan men denken aan een echtscheiding. Wanneer partners uit elkaar gaan, passen ze het uitgavenpatroon hier niet direct op aan. In deze periode ontstaan vaak financiële problemen. Ook de economische crisis is een belangrijke oorzaak van het hoge aantal loonbeslagen. Ook veel jongeren hebben te maken met loonbeslag. Ze vindenminder snel een baan en worden vaak sneller ontslagen. De meeste jongeren die te maken hebben met loonbeslag hebben ook geen buffer (lees: spaarpotje).

Het is raadzaam dat werkgevers hun medewerkers adviseren over financiële problemen. Mogelijk kan een werknemer hierbij ook helpen. Het is ook raadzaam om contact op te nemen met de deurwaarder. Ook in het geval er een vonnis van de rechtbank is, want mogelijkerwijs kan er nog een betalingsregeling worden afgesproken. Zeker wanneer het om een groot bedrag gaat die in feite te groot is om ineens te betalen.

ww-uitkering na ontslagvergoeding (gouden handdruk)

Heb ik nog recht op een ww-uitkering na een ontslagvergoeding te hebben gekregen?

Wanneer je een ontslagvergoeding (ook vaak gouden handdruk genoemd) hebt ontvangen van je ex-werkgever, heb je dan nog recht op een ww-uitkering? Dat vragen veel werklozen zich terecht af. Belangrijk is om te weten dat de ontslagvergoeding en ww-uitkering los van elkaar worden beschouwd door de overheid. Een ww-uitkering wordt dus niet gekort als gevolg van de ontslagvergoeding die u heeft ontvangen.

Wanneer uw ontslagvergoeding of gouden handdruk als inkomen wordt gezien door de belastingdienst, kan dat wel negatieve gevolgen hebben voor de hoogte van uw kinder-, zorg- en/of huurtoeslag.

Hoe kan ik mijn ontslagvergoeding het beste laten uitbetalen?

Vaak kunt u met uw werkgever onderhandelen over de hoogte van de door u te ontvangen gouden handdruk / ontslagvergoeding. Zo kunt u de vergoeding ineens of in termijnen laten uitbetalen. De gevolgen ervan zijn veelbepalend voor uw belastingaanslag en recht op sociale toeslagen:

1. Ontslagvergoeding ineens laten uitbetalen

Dit is handig wanneer u een schuld moet aflossen, of een kostbare aanschaf in het vizier heeft. Omdat de ontslagvergoeding als inkomen wordt gezien, moet u echter al snel 52% belasting betalen over het jaar waarin u uw ontslagvergoeding ontvangt. Dat betekent een forse betaling aan de belastingdienst.

2. Ontslagvergoeding als aanvulling op uw inkomen

Gaat u na uw ontslag een lager maandinkomen ontvangen? Dan is het verstandig de ontslagvergoeding als aanvulling op uw lagere inkomen te gebruiken. Zorg er dan wel voor dat uw werkgever de vergoeding stort op een bankspaarrekening of rekening van een lijfrenteverzekering. U betaalt dan pas belasting over het bedrag wanneer u het op uw betaalrekening heeft.

3. Ontslagvergoeding als aanvulling op uw pensioen

Heeft u een pensioengat of wenst u eerder te stoppen met werken? Laat uw ontslagvergoeding dan storten op een uitgestelde lijfrenteverzekering of uitgestelde stamrecht bankspaarrekening. De bank zal een periodiek bedrag dan aan u uitkeren vanaf het moment dat u zelf aangeeft.

5. Ontslagvergoeding voor (meer) zekerheid in de toekomst

Verwacht u niet snel een andere baan te vinden, of verwacht u om een andere reden een financieel onzekere toekomst? Dan is het wellicht een oplossing om uw ontslagvergoeding in een combinatie lijfrenteverzekering te laten storten. U ontvangt dan periodiek een zelf vastgesteld bedrag, maar kunt indien nodig ook eerder bij uw geld.

Waarom reintegratie traject starten

Wanneer men na een lange tijd niet werken weer in werk gaat treden bij een werkgever kan worden gesproken over reintegratie. Door reintegratie integreert de werknemer weer bij een werkgever op de werkvloer en kan de werknemer weer deelnemer worden aan het werkende leven. Een reintegratie traject kan professioneel worden uitbesteed aan een gekwalificeerd reintegratiebureau, welke zorg draagt voor zowel de belangen van de werkgever als voor de belangen van de werknemer. Maar waarom start men vaak een reintegratie traject?

Er zijn over het algemeen twee verschillende situaties te beschrijven welke het gewenst maken om een reintegratie traject te starten. Enerzijds is er reintegratie vanuit een werksituatie. Anderzijds is er reintegratie vanuit een uitkering. Bij reintegratie vanuit een werksituatie kan het zijn dat de werknemer ziek is en/of de arbeidsovereenkomst van de werknemer bijna eindigt. Beide situaties maken het wenselijk om een reintegratie traject te starten. Wanneer een werknemer namelijk weer beter of gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt verklaard kan een reintegratie traject ervoor zorgen dat onnodig verzuim wordt voorkomen en men niet gaat terugvallen op sociale uitkeringen. Door juist de nadruk te leggen op wat de persoon wel kan in tegenstelling tot wat hij of zij niet kan zorgt dit ervoor dat een ideale oplossing kan worden aangedragen om te reintegreren bij een werkgever.
Ook wanneer een arbeidsovereenkomst dreigt te eindigen kan aanspraak worden gemaakt op een reintegratie traject. Dit wordt preventieve reintegratie genoemd. Door het inzetten van een reintegratie traject wordt dan voorkomen dat de werknemer werkloos wordt. Door het starten van een reintegratie traject, eventueel in combinatie met een outplacement traject, kan de werknemer dan worden begeleidt richting een nieuwe uitdaging.

De tweede situatie waarin een reintegratie traject kan worden gestart is wanneer men wenst te reintegreren vanuit de situatie dat men een uitkering ontvangt. Of het nu om een WW-uitkering, WAO-uitkering, AOW-uitkering of WAZ-uitkering gaat, er bestaan altijd mogelijkheden om de persoon (deels) te reintegreren richting een werkend bestaan. Het is afhankelijk van de situatie van de persoon in welke hoedanigheid hij of zij werkzaamheden kan verrichten. Professionele reintegratiebureaus brengen de kansen op de arbeidsmarkt in beeld om vanuit het perspectief van de persoon een geschikte oplossing voor te schotelen.

Een reintegratie traject wordt dus gestart vanuit een werksituatie of vanuit een uitkering. Via beide situaties is het sterk aan te raden het traject te laten verlopen via een gekwalificeerd reintegratiebureau opdat vanuit het perspectief van de werkgever en werknemer een zo optimale oplossing kan worden geboden. Alleen dan bent u verzekerd van een succesvol reintegratie traject.